The ENCLAVE Project

Kriminaalmenetluses osalevate alaealiste laste huvikaitse peab olema peamiseks eesmärgiks. Siiski, alaealised kannatanud ja tunnistajad on sageli õigusssüsteemide, mis ei kohaldu laste õiguste ja vajadustega, poolt taasohvristatud. Nii õigus- ja justiits- kui ka tugiteenuste spetsialistide puudulikud küsitlemise oskused kahjustavad laste heaolu.

Euroopa Komisjoni Õiguse Programmi poolt kaasrahastatud kahe-aastase ENCLAVE projekti eesmärk on kinnistada mõjusaid muutusi kriminaalmenetluses, et juurutada ja edendada efektiivset ja ühest alaealiste väärkohtlemise ohvrite küsitlemise juhendit ennetamaks väärkohtlemisega seotud taasohvristamist, hirmutamist ja survestamist. ENCLAVE’i projekti peaeesmärk on aidata kaasa lapsesõbralikule küsitlemisele kriminaalmenetluses, mis arvestab alaealiste kannatanute ja tunnistajate konkreetsete vajadustega.

ENCLAVE ühendab kriminoloogia ja soopõhise vägivalla uurijad, spetsialistid ja eksperdid Belgiast, Eestist, Itaaliast, Kreekast ja Hispaaniast, et suurendada justiitssüsteemi spetsialistide võimekust alaealiste küsitlemisel ning propageerida kohustuslikku oskusteabe arendamist spetsialistide seas, kes tegelevad kriminaalmenetluses alaealistega.

ENCLAVE’i eesmärgid on:

  • Justiitssüsteemi spetsialistide suutlikkuse ja teadmiste suurendamine alaealiste ohvrite või väärkohtlemise tunnistajate kaitseks suunatud ELi tsiviil-, kriminaal- ja põhiõiguste dokumentide osas.
  • Ohvrite tugiorganisatsioonide suutlikkuse suurendamine, eriti nende praktikas rakendamise ja selle lisaväärtuse osas (väärkohteldud laste küsitlemise juhiste rakendamine).
  • Väärkohtlemise ohvriks langenud lastega töötavate erinevate erialade spetsialistide (õigusvaldkonna spetsialistid ning ohvriabiorganisatsioonide töötajad) koostöö edendamine seoses alaealiste küsitlemisega, mille eesmärk on tagada laste vaimne heaolu.
  • Alaealiste väärkohtlemise ohvrite ja tunnistajate taasohvristamise ja uuesti traumatiseerimise vältimine.
  • Õigusvaldkonna spetsialistide vastastikuse mõistmise ja usalduse parandamine piiriüleses õigusalases koostöös koolituste ja teadmiste jagamise kaudu.
  • Projekti tulemuste ja tegevuste levitamine kasusaajate (ohvreid toetavad organisatsioonid ja üksused, õigusspetsialistid jne), teiste sihtrühmade (riiklikud ja Euroopa poliitikakujundajad) ja üldsusega (riigi ja Euroopa tasandil) ning olemasolevate alaealiste küsitlemise juhedmaterjalide ajakohastamine ja/või motiveerimine vastavate juhendite kasutusele võtuks.

Projekti partnerid

Projekti väljundid

Heade tavade ja halbade praktikate tuvastamine ja kogumine partnerriikides ja ELis seoses alaealiste küsitluste ja kriminaalmenetlustega. Heade tavade protokoll, mis sisaldab praktilisi nõuandeid ja rakendatud lahendusi ning miinimum standardeid menetlustegevuste korral.
Töötatakse välja põhjalik riikidevaheline võrdlev aruanne ja poliitikasoovitused, et tagada küsitlemise protseduuride ja direktiivi 2012/29/EL nõuetekohane rakendamine partnerriikides.

Aruanne spetsialistide vajaduste kohta

Aruanne partnerriikide kriminaalõiguse ja juriidiliste spetsialistide koolitusvajaduste kohta.
Põhjalikud koolitusmaterjalid praktiliste aspektide ja näpunäidetega alaealiste ohvrite ja väärkohtlemise tunnistajate küsitlemise menetluse õigusliku raamistiku rakendamise kohta, mis on asjakohane kogu ELi jaoks ja kooskõlas direktiiviga 2012/29/EL.
Alaealistele ohvritele ja väärkohtlemise tunnistajatele nõustamisabi pakkuvate organisatsioonide andmebaas.
Juhised, kuidas toetada kuritarvitamise ohvriks langenud lapsi ja tunnistajaid ning nende perekondi kriminaalmenetluse ajal.