The ENCLAVE Project

Het belang van kinderen moet voorop staan wanneer zij betrokken zijn bij een strafprocedure. Kinderen die slachtoffer of getuige zijn van misbruik, worden echter vaak opnieuw slachtoffer door rechtsstelsels die niet zijn aangepast aan hun rechten en behoeften. Een gebrekkige uitvoering van het forensisch onderzoek, onder meer door een gebrekkige kennis bij justitiële en gerechtelijke professionals en diensten voor slachtofferhulp, heeft een negatieve impact op het welzijn van een kind.

Het doel van het tweejarige ENCLAVE-project, dat wordt gefinancierd door het Justice Programme van de Europese Commissie, is het bevorderen van impactvolle veranderingen in strafprocedures om een effectieve en samenhangende uitvoering van het protocol voor forensisch verhoor van kindermishandeling in te voeren en te mainstreamen om herhaald slachtofferschap, intimidatie en vergelding als gevolg van geweld te voorkomen. Het algemene doel van ENCLAVE is een impuls te geven aan de uitvoering van een meer passende en slachtoffergevoelige aanpak binnen strafprocedures die is aangepast aan de specifieke behoeften van kinderen die slachtoffer en/of getuige zijn van geweld.

Het ENCLAVE-team brengt academici, professionals en deskundigen op het gebied van criminologie en gendergerelateerd geweld uit België, Estland, Griekenland, Italië en Spanje samen om de capaciteit van juridische en justitiële professionals inzake de toepassing van het protocol van forensisch interview met minderjarige slachtoffers en getuigen van mishandeling te vergroten, en om te pleiten voor verplichte capaciteitsopbouw voor overeenkomstige professionals die betrokken zijn bij strafprocedures met betrekking tot kindermishandeling.

De doelstellingen van ENCLAVE zijn:

  • Het vergroten van de capaciteit en kennis van juridische en justitiële professionals met betrekking tot de civiele, strafrechtelijke en grondrechteninstrumenten van de EU die gericht zijn op kinderen die slachtoffer of getuige zijn van misbruik.
  • Het vergroten van de capaciteit van organisaties voor slachtofferhulp, in het bijzonder met betrekking tot de implementatie van het protocl en de toegevoegde waarde ervan in hun praktijk (implementatie van protocol voor forensisch interview voor kindermishandeling).
  • Professionals van verschillende disciplines die werken met kinderen die het slachtoffer zijn van mishandeling (juridische en justitiële professionals en medewerkers van slachtofferhulporganisaties) vertrouwd maken met wederzijdse samenwerking met betrekking tot het protocol voor forensisch interview over kindermishandeling, met als doel het maximaliseren van het mentale welzijn van kinderen.
  • Het maximaliseren van de preventie van hervictimisering en hertraumatisering van kinderen die slachtoffer en/of getuige zijn van misbruik.
  • Verbetering van wederzijds begrip en vertrouwen tussen juridische en justitiële professionals in grensoverschrijdende justitiële samenwerking door middel van wederzijdse opleiding en kennis.
  • De projectresultaten en -activiteiten bekendmaken aan de doelgroepen/begunstigden (organisaties en eenheden voor slachtofferhulp, beoefenaars van juridische beroepen, enz.), andere belanghebbenden (nationale en Europese beleidsmakers) en het brede publiek (nationaal en Europees niveau), en de bestaande protocollen voor forensische interviews bijwerken en/of de ontwikkeling ervan bevorderen bij afwezigheid van gebruik.

Project partners

Project outputs

Identificatie en verzameling van goede praktijken en wanpraktijken in de deelnemende landen en de EU met betrekking tot forensische interviews en strafrechtelijke procedures. Protocol inzake goede praktijken, met inbegrip van praktische adviezen en toegepaste oplossingen voor procedures en minimumnormen op procedureel, operationeel en bijstandsgebied.
Er zullen een uitgebreid transnationaal vergelijkend verslag en beleidsaanbevelingen worden opgesteld om ervoor te zorgen dat de procedures voor forensische interviews en Richtlijn 2012/29/EU in de deelnemende landen correct worden toegepast.

Behoeften Evaluatie Verslag

Verslag over de opleidingsbehoeften van strafrecht- en juridische beroepsbeoefenaars (en forensische interviewers, indien aanwezig) in de deelnemende landen.
Een uitgebreide opleidingsset met materiaal over de praktische aspecten & tips over de toepassing van het rechtskader betreffende de forensische ondervragingsprocedure voor minderjarige slachtoffers en getuigen van mishandeling, relevant voor de hele EU en in overeenstemming met Richtlijn 2012/29/EU.
Gegevensbank van organisaties die hulp verlenen aan kinderen die het slachtoffer of getuige zijn van misbruik.
Richtsnoeren voor het verlenen van steun en bijstand aan kinderen die het slachtoffer of getuige zijn van mishandeling en aan hun familieleden tijdens de strafrechtelijke procedures.